статут товариства

 

 

 

Stanovy

Občanského sdružení BEREHYŇA.

I.

Název, sídlo a působnost sdružení

1. Úplný název občanského sdružení :

     Občanské sdružení ukrajinské pracovní migrace v ČR  BEREHYŇA.

     Sdružení bude užívat zkrácený název  BEREHYŇA.

2. Adresa sídla občanského sdružení je :  ul. Prážská  138  ,  Psáry  , PSČ  25 244

3. Působnost občanského sdružení se vztahuje na celou Českou republiku.

4. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, nepolitické, sdružující členy na základě     společného zájmu. Sdružení je právnickou osobou.

5. Sdružení uznává právní, organizační a finanční samostatnost všech členů a       neodpovídá za jejich závazky.

II.

Cíl a předmět činnosti sdružení

Cílem činnosti sdružení je zejména:

1. Hlavním cílem sdružení je propagace a prosazování významu ukrajinské  lidové  kultury : písně, literatury, obřadů, tradice. Posilování vzájemných vztahů mezi českou a ukrajinskou kulturou a také mezinárodními kulturami.    Spolupráce s jinýma organizacemi , které máji podobné zaměření a výměna zkušeností s nimi.

2. Podpora a zachování křesťanských tradic, obřadů, hodnot.

3. Podpora kulturních a společných aktivit.

4. Pedagogická činnost s dospělými,  dětmi, i celými rodinami s důrazem na zlepšování sociálních vztahů a kulturnímu dědictví  naší země.

5. Posilování vzájemných vztahů mezi občany různých národností  bez ohledů na jejich věk, sociální postavení politický názor .

6. Organizuje metodickou a materiální pomoc svým členům.

7. Hospodáři s vlastním majetkem ke kterému má užívací právo.

Způsob činnosti :

a)   tvorba, příprava a organizování vlastních kulturních projektů, vlastní umělecká činnost, pořádání koncertů a jiných kulturních akcí , zúčastňování v různých akcích ( festivaly apod.),

b)  aktivní působení v kostele sv. Klimenta ( každonedělní a sváteční sborový zpěv sváté Liturgii ),

d) podpora a vytváření takových aktivit, které vedou k  propojení praktického života jednotlivce s duchovními hodnotami naší kultury.

III.

Členství

1.  Vznik členství :

a)  řádné členství vzniká automaticky všem členům přípravného výboru v den

 registrace sdružení u MVČR,

 b)  členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18let,  a je ochotna aktivně se    

 zapojit do činnosti sdružení ,

c) členem sdružení se stává  fyzická osoba zapsáním do seznamu členů  občanského sdružení ,

d) do seznamu je zapsaná , jestliže se zápisem vysloví souhlas valná hromada po  zkušební době 1 měsíce. Seznam je uložen u předsedy, popř.u jiné osoby , pokud   tak určila valná  hromada. Seznam obsahuje jméno a příjmení  člena , adresu   bydliště, popř.další údaje o členovi.

f)    člen sdružení musí souhlasit se stanovami sdružení. 

2.  Zánik členství :

a)   vystoupením člena ze sdružení na základě vlastní  písemné žádosti ,

b)  vyloučením člena  valnou hromadou nebo na mimořádných schůzích na základě nedodržováním stanov statutu, povinností členů či porušováním práv ostatních členů,

c)   úmrtím člena,

d)  při zániku sdružení.

IV.

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

1. Valná hromada

2. Rada sdružení

3. Ředitel kulturní akce.

4. Revizní komise.

Add1. Valná hromada

a)  je nejvyšším orgánem sdružení. Účastní se ho členové s hlasem rozhodujícím i s hlasem poradním,

b)  je usnášeníschopná v případě dvoutřetinové účasti všech řádných členů sdružení.V případě, že je svolaná mimořádná schůze, je usnášeníschopná počtem přítomných řádných členů.  Usnesení valné hromady jsou platná v případě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných řádných členů,

c)  valná hromada při svém jednání:

-          volí i odvolává  radu sdružení

-          rozhoduje o změně stanov

-          schvaluje výroční zprávu a zprávu o hospodaření za uplynulé období

-          schvaluje rámcový plán činnosti na další období

-          schvaluje výši členských příspěvků

d)  je svolána  radou sdružení nejméně 1 za půlrok. Informace o termínu a místě konání    valné hromady jsou členům rozeslány nejméně 14 dnů předem emailem, poštou, nebo oznámeny telefonický. V případě potřeby jedné třetiny řádných členů musí být svolána tzv. mimořádná schůze a to nejpozději do 14 dnů od podání žádosti, návrhu .

Add2. Rada

a)   je výkonným orgánem sdružení.

b) členy rady jsou předseda, místopředseda a další jeden člen, zvolení valnou hromadou. Valná hromada může podle svého uvážení zvolit i tzv. další členy rady, vždy však lichý počet.   

c) radu svolává předseda , v jeho nepřítomnosti místopředseda. Schází se podle své  potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok,

d)   rada odpovídá za činnost sdružení,

e)   rada koordinuje činnost sdružení,

f)  rozhodnutí rady jsou platná v případě souhlasu nadpoloviční většiny, kde členové rady mají každý jeden hlas a předseda má rovněž jeden hlas.

h)   volená valnou hromadou 1 ročně.

Add3.   Ředitel kulturní akce.

a)      je člen sdružení schválený radou a tohoto titulu užívá po dobu dané kulturní akce v přípravné a hodnotící fáze.

b)       je odpovědný za průběh dané kulturní akce a po její dobu je oprávněn jednat jménem sdružení.

Add4.   Revizní komise .

a)   revizní komise má 3 členy, mezi kteří se vybírá ekonom,

b)   je volená valnou hromadou a zodpovídá se jí,

c)   není podřízená radě,

d)   vykonává hospodaření finančními prostředky sdružení , rozhoduje a odpovídá za finanční hospodaření sdružení, připravuje roční finanční plán a předkládá jeho uzávěrku valné hromadě.

e)   podle potřeby předkládá  měsíční uzávěrku,

f )   volená valnou hromadou 1 ročně.

V.

Práva a povinnosti členů

 Řádný člen má právo:

-          účastnit se valné hromady a mimořádné schůze  s hlasem rozhodujícím, má 1 hlas

-          aktivně se podílet na činnosti sdružení

-           být volen do orgánů sdružení

-           navrhovat kandidáty do orgánů sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky

Všichni členové mají za povinnost:

-          dodržovat stanovy sdružení

-           podílet se na plnění jeho cílů a chránit podle svých možností majetek sdružení

-           vystupovat na veřejnosti v souladu s rozhodnutími valné hromady

-           řádně a ve stanovených termínech platit členské příspěvky ( 12x ročně)

Pravidla  :

 -    člen sdružení musí souhlasit se stanovami sdružení,

 -    aktivní účast v činností sdružení (zúčastňování v různých akcích )

-    jestliže člen sdružení se zúčastňuje různých akci jiných sdružení ,  nebo li je členem jiného sdružení, nesmi to ovlivňovat  jeho působení a činnost  v        o.s. BEREHYŇA

VI.

Právní subjektivita a zásady hospodaření

1. Sdružení má právní subjektivitu.

2. Sdružení může nabývat hmotného i nehmotného majetku

3. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem a hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.

4.  Zdroji majetku jsou zejména :

a)  dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b)  dotace od státních orgánů či jiných sponzorských organizací,

5. Za hospodaření sdružení odpovídá revizní komise  sdružení.

VII.

Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

a)  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením se souhlasem 3/4                      řádných členů

b)   rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada respektive shoda ¾ členů s rozhodujícím hlasem o způsobu majetkového vypořádání.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Stanovy jsou závazné pro všechny členy i orgány sdružení.

3.  Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat  nové pravidla a  jednací řád sdružení.

4. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

 
переклад

ФОТО архів

ВІДЕО архів